Mankan E08

Mankan E08

درام ، اجتماعی

خلاصه داستان

همیشه عشق های بزرگ و زیبا، دشمنان بزرگ و مخوف داشته اند، عاشق و معشوق می بایست با رنج های بسیاری برای دوام عشق شاعرانه شان روبرو شوند

Likes(6)Dislikes(0)

bist

 

tarjome

0 comments

  • Hello, guest